Python从Mysql查询数据返回字典格式

分类:开发相关    发布时间:2019-03-01 18:13:21
MySQLdb默认查询结果都是返回tuple,输出时候不是很方便,必须按照0,1这样读取,无意中在网上找到简单的修改方法,就是传递一个cursors.DictCursor就行。 

默认程序代码如下:

import MySQLdb 
db = MySQLdb.connect(host = ´localhost´, user = ´root´, passwd = ´123456´, db = ´test´) 
cursor = db.cursor() 
cursor.execute(´select * from table´) 
rs = cursor.fetchall() 
print rs 

# 返回类似如下 

# ((1000L, 0L), (2000L, 0L), (3000L, 0L)) 


修改代码如下:

import MySQLdb 
import MySQLdb.cursors 
db = MySQLdb.connect(host = ´localhost´, user = ´root´, passwd = ´123456´, db = ´test´,cursorclass = MySQLdb.cursors.DictCursor) 
cursor = db.cursor() 
cursor.execute(´select * from table´) 
rs = cursor.fetchall() 
print rs 

# 返回类似如下 

# ({'age': 0L, 'num': 1000L}, {'age': 0L, 'num': 2000L}, {'age': 0L, 'num': 3000L}) # 或者也可以用下面替换connect和cursor部分 

# 代码如下:

db = MySQLdb.connect(host = ´localhost´, user = ´root´, passwd = ´123456´, db = ´test´) 
cursor = conn.cursor(cursorclass = MySQLdb.cursors.DictCursor) 

标签: mysql python

阅读(158)┆ 评论(0) ┆ (0) ┆ 返回博客首页


发表我的评论

欢迎您: | 退出登录


文章评论